ทัวร์ปากีสถาน

จำนวนการเข้าขม 32 ครั้ง
ทัวร์ปากีสถาน - Orange Travel Co.,Ltd.
รหัสทัวร์
048-8003
วันที่เดินทาง
มี.ค.67 - ก.ย.67
ช่วงเวลา
11 วัน 9 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)

ไฮไลท์

 • ชมหุบเขาแห่งเทพนิยายแฟรี่มีโดวส์ - พิชิตยอดเขานังกาพาร์บัต ยอดเขาสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก
 • ชมทะเลทรายคัทปานา คาราโครัมไฮเวย์ถนนที่สูงและสวยที่สุดของโลก
 • ชมวิถีชีวิตและอารยธรรมโบราณที่ฮุนซาวัลเลย์
 • ชมมรดกโลกพุทธสถาน Takht-i-Bahi 1 ใน UNESCO

แผนการเดินทาง

16.00 น. ทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ชั้น 4  ทางเข้าที่ 4  เคาน์เตอร์สายการบินไทย Row H พบกับทีมงานที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวก

19.00 น. ออกเดินทางไปยัง เมืองอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน  ด้วยสายการบินไทย TG 349 ใช้เวลาในการเดินทาง 5 ชั่วโมง 10  นาที

23.00 น. เดินทางถึง สนามบินอิสลามาบัด (Islamabad International Airport) ประเทศปากีสถาน จากนั้นเดินทางสู่โรงแรมที่พัก Ramada by Wyndham Islamabad หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่สนามบินอิสลามาบัด (Islamabad International Airport) เพื่อเดินทางสู่เมือง สการ์ดู (Skardu) ไฟลท์บินจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงผ่านวิวทิวทัศน์ที่งดงาม (ไฟล์ทบินยังไม่ระบุเวลา โดยจะเลือกไฟลท์ที่เหมาะสมที่สุดแก่การเดินทาง ปกติมักจะเป็นไฟลท์เช้า)เดินทางถึงเมือง สการ์ดู (Skardu) เขตปกครองตนเอง กิลกิต-บัลติสถาน (Gilgit-Baltistan) ดินแดนแห่งเทือกเขาคาราโครัมที่ยิ่งใหญ่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านชมทะเลทรายคัทปานา Katpana desert (Cold desert) เป็นทะเลทรายบนที่สูงมีเนินทรายขนาดใหญ่ที่บางครั้งปกคลุมด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 2,226 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นหนึ่งในทะเลทรายที่สูงที่สุดในโลก อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ จากนั้นนำท่านสู่ Shigar valley ประตูสู่ยอดเขาที่ยิ่งใหญ่ของKarakorams, Gasherbrum และ K2 ระหว่างเดินทางชมทัศนียภาพความงามของหุบเขาชิการ์นั้นเต็มไปด้วยทุ่งข้าวสาลี สวนผลไม้

เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก โรงแรม Khoj Resort  หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านล่องเรือชมความงามของ ทะเลสาบคาชูรา (Upper Kachura lake) ทะเลสาบนี้เป็นทะเลสาบที่มีน้ำไหลมาจาก แม่น้ำ Indus มีความลึก 70 เมตร ชมทัศนียภาพของพืชพรรณธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของป่าอีโครีเจียนป่ากึ่งอัลไพน์บนเทือกเขาหิมาลัยตะวันตก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านชมป้อม Kharpocho ป้อมปราการโบราณที่เรียกว่า King of Forts หรือเรียกว่า ป้อมสการ์ดู  ตั้งอยู่บนเนินเขาที่มองเห็นเมือง สร้างขึ้นโดยอาลี เชอร์ ข่าน อันชัน ผู้ปกครองบัลติสถานจนถึงปลายศตวรรษที่ 16 ตั้งอยู่แยกแม่น้ำสินธุอันยิ่งใหญ่ท่ามกลางหาดทรายสีขาวสีเงินเป็นภาพที่น่าประทับใจ

เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก โรงแรม Khoj Resort  หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาฮันซ่า (Hunza Valley) หุบเขาฮันซ่าแห่งนี้ตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำฮันซ่าที่ระดับความสูงประมาณ 2,500 เมตร อาณาเขตของฮันซ่ามีพื้นที่ประมาณ 7,900 ตารางกิโลเมตร มีเมือง Karimabad หรือเดิมชื่อเมือง Baltit เป็นเมืองหลักซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม อันเนื่องมากจากทัศนียภาพอันสวยงามของเทือกเขารอบๆ ระหว่างทางนำท่านชมเส้นทางสายไหมเก่า

หมายเหตุ ช่วงกลางเดือน มีนาคม –กลางเดือนเมษายนของทุกปี ท่านจะได้เห็น CHEERY BLOSSOM ดอกไม้สีขาวสีชมพู ของต้นแอพพิคอต และต้นเชอรรี่มีลักษณะคล้ายดอกซากุระ บานสะพรั่งทั่วทุกแห่งทางตอนเหนือของปากีสถาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านชมจุดชมวิว Rakaposhi  Galcier View Point ยอดเขารากาโปชิสูงเป็นอันดับที่ 27 ของโลก และสูงเป็นอันดับที่ 12 ของปากีสถาน เป็นภูเขาที่ชวนให้หลงใหลอย่างน่าอัศจรรย์ตั้งอยู่ในหุบเขานาการ์ของกิลกิตบัลติสถานจากนั้นนำท่านสู่ Dulker Valley ชมวิถีชีวิตของชาวปากีสถานกันที่ Hunza Traditional Bazar เป็นตลาดพื้นเมืองที่มีของที่ระลึกให้ท่านเลือกสรรมากมาย ได้เวลาอันสมควรนำท่าน ชมวิวยามเย็น พระอาทิตย์ตกที่ หุบเขาดุยเกอร์ (Duiker Valley) ชมความงามของพระอาทิตย์ตกดินท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนสูงตระหง่านกว่า 6,000 เมตร เช่น ยอดเขาราคาโพชิ (Rakaposhi) 7788 เมตร ยอดเขาดิรันพีค (Diran Peak) ยอดเขาโกลเด้นพีค (Gloden Peak) ยอดเขาอัลเทอร์พีค (Ulter Peak) ยอดเขาฮุนซ่าพีค (Hunza Peak) ยอดเขาเลดี้ฟิงเกอร์ (Lady Finger) และยอดเขาสูงอื่นๆ อีกจำนวนมาก

เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก โรงแรม Hard Rock Resort  หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชมป้อมบัลติท (Baltit Fort) ที่มีความเก่าแก่กว่า 750 ปี สร้างโดยเจ้าหญิงและบัลติสถาน (Baltistan) ภายหลังการอภิเษกสมรสกับเจ้าชาย ณ เมืองแห่งนี้ ซึ่งทำให้ป้อมปราการแห่งนี้เป็นอดีตพระราชวังหลวงที่มีการผสมผสานสถาปัตยกรรมหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแคชเมียร์หรือทิเบตและได้รับการต่อเติมขยายส่วนต่างๆมากมายจนกระทั่งในสมัยของที่อังกฤษได้เข้ามาปกครอง ปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของ Aga Khan Foundation

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านสู่ทะเลสาบอัตตาบัด (Attabad Lake) เป็นทะเลสาบที่เกิดจากดินถล่มเพราะแผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 2010 (Attabad Disaster) ลงมากั้นแม่น้ำฮุนซ่า จนกลายเป็นทะเลสาบสีเทอควอยส์แบบนี้ซึ่งทะเลสาบนี้มีความยาว 21 กิโลเมตร และความลึก 100 เมตร รอบๆทะเลสาบบางส่วนจะเห็นดินที่ถล่มลงมาจนกลายเป็นเขื่อนกั้นทะเลสาบ อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ

จากนั้นนำท่านชม สะพานแขวนฮุซซานี (Hussaini Suspension bridge) ซึ่งมีฉากหลังเป็นภาพของ หุบเขาพาสสุ มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง จากนั้นเดินทางสู่ หุบเขาพาสสุ (Passu Valley) ท่านจะได้พบกับ Passu Cathedral  เทือกเขาพาสสุอันยิ่งใหญ่ตระการตา นำท่านชม ธารน้ำแข็งพาสสุ (Passu Glacier)  จากนั้นนำท่านสู่โรงแรมที่พัก 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก โรงแรม Sarai Slik Route  หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ แฟรี่มีโดวส์ (Fairy Meadow) “ทุ่งหญ้าแห่งเทพนิยาย” เนื่องจากในภาษาเยอรมันเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า “Merchenwiese” ซึ่งถูกตั้งชื่อด้วยนักปีนเขาชาวเยอรมัน แฟรี่มีโดวส์ (Fairy Meadow) ติดอันดับสถานที่สวยที่สุดของโลกเป็นอันดับที่ 3 ทุ่งหญ้าแห่งนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,300 เมตร ทุ่งหญ้าสีเขียวขจีแห่งนี้ถูกล้อมรอบไปด้วยป่าด้านข้าง มีธารน้ำแข็ง Raikot มองเลยจากป่าไปจะเห็น ยอดเขานังกาพาร์บัต (Nanga Parbat) ยอดเขาสูงอันดับ 9 ของโลก “ยอดเขานังกาพาร์บัต” (Nanga Parbat) มีความสูง 8,126 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชื่อมีความหมายว่า “ยอดเขาเปลือย” แต่คนกลับรู้จักกันในนาม “ยอดเขาเพชรฆาต” ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่จุดชมวิวยอดเขา Nanga Pharbat  จากนั้นเดินทางผ่านเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ ผ่านจุดตัดของเทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาคาราโครัม และ เทือกเขาฮินดูกูช แวะชมและถ่ายภาพที่จุดตัดของ 3 แนวเทือกเขา 3 แห่ง คือ เทือกคาราโครัม , เทือกเขาฮินดูกูช และ เทือกเขาหิมาลัย โดยมีแม่น้ำกิลกิตและแม่น้ำ Indus  ไหลมาบรรจบกัน

**การเดินทางสู่ แฟรี่มีโดวส์ (Fairy Meadow) จะใช้รถ Jeep ที่สะพาน Raikot bridge ข้ามแม่น้ำสินธุวิ่งเข้าสู่หมู่บ้าน Tatto valley (ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

หลังจากนั้นเป็นการ Trek ทางเรียบสลับกับทางลาดชัน ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้เวลา 3.5 – 4 ชั่วโมง (Elevation Gain 700 m. / Altitude 3,300 m) หรือหากท่านไม่อยากเดินก็สามารถเลือกขี่ม้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสามารถสอบถามหัวหน้าทัวร์**

เที่ยง รับประทานอาหารระหว่างทาง

บ่าย เดินทางถึง Fairy Meadow นำสัมภาระเก็บเข้าที่พักให้เรียบร้อย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถนำไปชมวิวโดยรอบๆ แฟรี่มีโดวส์ (Fairy Meadow) วิวทุ่งหญ้า พร้อมชมยอดเขา Nanga Parbat ที่รายล้อมด้วยป่าสน

เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก Raikot Sarai Hotel หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทาง Trekking สู่ Beyal Camp ระหว่างทางชมธรรมชาติดอกไม้ป่าและลำธารที่สวยงาม ชมวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้าน ในบรรยากาศที่คล้ายกับหมู่บ้านเล็กๆในทวีปยุโรป ท่านจะได้เห็นยอดนังการ์พาร์บัตและธารน้ำแข็ง Raikot อย่างใกล้ชิดระยะทาง 4.2 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.5 – 2 ชั่วโมง ทางเรียบเป็นส่วนใหญ่ ชันเล็กน้อยบางระยะ   

เที่ยง รับประทานอาหาร ที่ Camp

นำท่านเดินทางต่อสู่ Nanga Parbat Viewpoint อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับที่พักโดยใช้เส้นทางเดิม

เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก Raikot Sarai Hotel หรือเทียบเท่า

**หรือหากท่านไม่อยากเดินก็สามารถเลือกขี่ม้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสามารถสอบถามหัวหน้าทัวร์**

เช้า รับประทานอาหารภายในที่พัก

นำท่านลงจาก แฟรี่มีโดว์ (Fairy Meadow) ด้วยการเดินแล้วต่อด้วยรถจี๊ปโบกมืออำลา “ทุ่งหญ้าแห่งเทพนิยาย” จากนั้นเดินทางไปสู่ เมืองชีลาส (Chilas) ผาหุบเขาโคฮิสตันตามแม่น้ำใหญ่มีแม่น้ำสินธุไหลผ่านเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดใน ปากีสถานและเป็นแม่น้ำที่ใหญ่เป็นอันดับที่21 ของโลก เดินทางสู่คาราโครัมไฮเวย์ ถนนลอยฟ้ากับความสวยที่ไม่มีใครทัดเทียมเป็นทางหลวงที่เชื่อมระหว่างปากีสถานและจีน 

**หรือหากท่านไม่อยากเดินก็สามารถเลือกขี่ม้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสามารถสอบถามหัวหน้าทัวร์**

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านชมโขดหินจารึกภาพเขียนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของเมืองชีลาส ซึ่งโขดหินจารึกเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นเป็นระยะตลอดเส้นทางสายไหม เส้นทางที่เคยมีพ่อค้าวาณิชมากมายผ่านไปมา โดยที่เมืองชีลาสนี้ ถือเป็นจุดศูนย์รวมโขดหินจารึกภาพโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีการค้นพบหลักฐานมากกว่า 20,000 ชิ้นเกี่ยวกับศิลปะโบราณและภาพเขียน

เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก  Shangrila Chilas  หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองเบแชม (Besham) เป็นเมืองในเขต Shangla ของ Khyber Pakhtunkhwa ประเทศปากีสถาน Besham ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำสินธุ (ท้องถิ่นรู้จักกันในชื่อ Abasin) ทำหน้าที่เป็นทางแยกหลักบนทางหลวง Karakoram ข้ามไปยังซินเจียงของจีน ระหว่างเดินทางชมวิถีชีวิตชีวิตท้องถิ่น และธรรมชาติของเส้นทาง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย เดินทางสู่ เมืองสวาต (Swat) เป็นเมืองที่นักโบราณคดีค้นพบวัดในพุทธศาสนาที่เชื่อว่ามีอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เคยมีการค้นพบมา คือกว่า 2,000 ปี เดิมเป็นดินแดนที่ศาสนาพุทธเคยเจริญรุ่งเรืองในหุบเขาสวัต (Swat Valley) เป็นที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยโบราณ และครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรม และการเรียนรู้ทางพุทธศาสนา ต่อมาถูกปกครองโดยราชวงศ์ Shahi ของศาสนาฮินดู ก่อนที่จะถูกพิชิตโดย Mahmud of Ghazni ที่เป็นชาวมุสลิมในศตวรรษที่ 11 ต่อมาหุบเขาแห่งนี้ถูกปกครองโดยราชวงศ์มุสลิมหลายราชวงศ์ ก่อนจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปากีสถานในปี 2490 หุบเขาสวัต (Swat Valley) เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาโบราณหลายแห่ง รวมถึงพิพิธภัณฑ์ Swat ที่มีชื่อเสียงทางพุทธศาสนาที่ Takht-i-Bahi และได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกโลกจาก UNESCO ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

เย็น รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก  Hotel One  หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ชินการ์ดาร์ สถูป (Shingardar stupa) เป็นเจดีย์ที่มีชื่อเสียงสร้างโดย King Uttarase มีอายุเก่าแก่หลายพันปี จากนั้นนำท่านชมTakht-i-Bahi 'บัลลังก์แห่งน้ำพุแห่งน้ำพุ' อารามแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นใน ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตศักราช และใช้งานมาจนถึงศตวรรษที่ 7 คอมเพล็กซ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมของศูนย์กลางสงฆ์ในยุคนั้นโดยเฉพาะ Takht-i-Bahi ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ในปี 1980

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อิสลามาบัค ชม มัสยิดไฟซาล (Faisal Mosque) มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใต้และใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก ถูกสร้างโดยกษัตริย์ Faisal bin Abdul-Aziz แห่งซาอุดิอาระเบีย และออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี Vedat Dalokay ผู้ซึ่งได้รับรางวัลสถาปัตยกรรม Agha Khan Award ซึ่งลักษณะของมัสยิดแห่งนี้ถูกออกแบบให้คล้ายกับเต็นท์ของชาว Bedouin ในทะเลทราย มัสยิดแห่งมีนี้ขนาดใหญ่โดยสามารถบรรจุผู้เข้าร่วมภายในโดมได้ถึง 10,000 คน จากนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งอิสระให้ทางช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารจีน

19.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอิสลามาบัด (Islamabad International Airport)เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

23.20 น. เดินทางสู่กรุงเทพด้วย สายการบินไทย TG 350

06.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิอย่างสวัสดิภาพ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
13 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 6786,985 บาท23,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 6786,985 บาท23,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 มี.ค. 67 - 06 เม.ย. 6786,985 บาท23,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 6789,996 บาท23,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 6796,540 บาท23,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 6796,540 บาท23,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 6789,996 บาท23,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 เม.ย. 67 - 04 พ.ค. 6789,996 บาท23,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 6786,985 บาท23,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 พ.ค. 67 - 08 มิ.ย. 6786,985 บาท23,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 6786,985 บาท23,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 6786,985 บาท23,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 6786,985 บาท23,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 6786,985 บาท23,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย TG (กรุงเทพ-อิสลามาบัด-กรุงเทพ) และค่าตั๋วเครื่องบินภายในปากีสถาน 1 เที่ยวบิน  (อิสลามมาบัด-สการ์ดู)
 2. ค่าวีซ่าปากีสถานสำหรับหนังสือเดินทางไทย (ไม่ต้องโชว์ตัว)
 3. ค่าห้องพักตามโรงแรมที่ระบุไว้หรือเทียบเท่า
 4. ค่าพาหนะเดินทางเป็น Toyota Coaster ขนาด 25 ที่นั่ง และ Jeep 4WD
 5. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน  1,000,000 บาท
 8. ค่าบริการนำทัวร์โดยค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 5. ค่าขี่ม้าขึ้นแฟรี่มีโดว์
 6. ค่าประกันสุขภาพกรณีเจ็บป่วยระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
 7. ค่าทิปพนักงานขับรถ-ทิปไกด์ท้องถิ่น-ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า-ทิปหัวหน้าทัวร์ (120USD/คน/ทริป) ชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
 1. การยกเลิก
  - ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายตามจริง
  - ยกเลิกก่อนเดินทาง 59-40 วันทำการ  หักค่ามัดจำ 10,000 บาท
  - ยกเลิกก่อนเดินทาง 39-20 วันทำการ หักมัดจำ 40,000 บาท
  - ยกเลิกก่อนเดินทาง 19-1 วันทำการ หักค่าทัวร์เต็มจำนวน 
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 3. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืนในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหายสูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ฯลฯ
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
86,985 บาท
รหัส 048-8003 ทัวร์ปากีสถาน
ราคาเริ่มต้น 86,985 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67 - ก.ย.67
เดินทางโดย Thai Airways (TG)
ดูเพิ่มเติม https://tour.sesuntour.com/tour.php?tour_id=4090

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/036/048-8003.pdf

สนใจติดต่อ Orange Travel Co.,Ltd.
เลขที่ใบอนุญาต 21/00537
โทร 092-989-2962 ,062-229-6991
LINE ID @SesunTourThailand
อีเมล jane@sesuntour.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
Orange Travel Co.,Ltd.
เลขที่ใบอนุญาต 21/00537

Chiang Mai Head Office : 345/134 Village No.4 Maehea Sub-District, Mueang Chiang Mai District , Chiang Mai Province Bangkok Office : 15/57 Ramkhamhaeng Rd., Huamark ,Bangkapi Bangkok Province

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา