ท้าร์ปากีสถาน Amazing Classic Pakistan SPECIAL CHEERY BLOSSOM

จำนวนการเข้าขม 36 ครั้ง
ท้าร์ปากีสถาน Amazing Classic Pakistan SPECIAL CHEERY BLOSSOM - Orange Travel Co.,Ltd.
รหัสทัวร์
048-8002
วันที่เดินทาง
มี.ค.67 - เม.ย.67
ช่วงเวลา
9 วัน 7 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)

ไฮไลท์

 • โปรแกรมสบายๆ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ที่พักดี อาหารอร่อย
 • **พิเศษ ชมเทศกาลดอกเชอรี่บาน 1ปีมีครั้งเดียว **

แผนการเดินทาง

16.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน H ประตูทางเข้า 4 อาคารผู้โดยสารเคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

19.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน โดยเที่ยวบิน TG 349 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.10 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

22.10 น. เดินทางถึงท่านอากาศยานกรุงอิสลามาบัด หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 2 ชม.)

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก Hill View  หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองชีลาส (Chilas) สายคาราโครัม ไฮเวย์ (Karakoram Highway) เส้นทางถนนที่สูงที่สุดในโลกที่เชื่อมระหว่างประเทศจีน และปากีสถาน ผ่านเทือกเขาคาราโครัมไปจนสุดเขตแดนที่ที่ราบคุนเจอราบ ในระดับความสูงที่ 4,693 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล  ระหว่างทางชมความงามของ ทะเลสาบ และความเขียวชอุ่มของป่าไม้ที่ยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะ

เที่ยง บริการการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย เมืองชีลาส (Chilas) เป็นเมืองที่มีแม่น้ำสินธุไหลผ่าน แม่น้ำสินธุเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในปากีสถาน และ เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกอันดับที่ 21 มักถูกพูดว่าเป็นเส้นชีวิตของชาวปากีสถาน ต้น กำเนิดของแม่น้ำอยู่บริเวณที่ราบสูงทิเบตใกล้กับทะเลสาบมานาซาโรวาร์ ความยาวรวมของแม่น้ำมีความ ยาว 3,180 กิโลเมตร และมีการไหลของน้ำมากกว่า 1,165,000 ตร.กม. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ เป็นอารยธรรมในยุคสำริด (ประมาณ 2,500-1,900 ก่อนคริสตกาล) ถือกำเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุในประเทศอินเดีย และปากีสถานใน ปัจจุบัน ถือเป็นอารยธรรมยุคแรกๆ ของโลก ซึ่งนักโบราณคดีเรียกว่ายุคฮารัปปัน วัฒนธรรมเก่าสุดเริ่มจากเมืองอัมรี (Amri) บริเวณปากแม่น้ำสินธุ อายุ 4,000 B.C. พบเครื่องปั้นดินเผาระบายสี คล้ายของเมโสโปเตเมียเมืองฮารับปา และโมเหนโจ - ดาโร อายุ 2,600 -1,900 B.C. เมืองชุคาร์ และจันหุดาโร อายุ 1,000 - 500 B.C.

ค่ำ บริการการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก Shangri La Chilas หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่าน ชมโขดหินจารึกภาพเขียนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของเมืองชีลาส (Chilas Rock Craving) ซึ่ง โขดหินจารึกเหล่านี้จะปรากฏให้เห็นเป็นระยะตลอดเส้นทางสายไหมเส้นทางที่เคยมีพ่อค้าวาณิชมากมายผ่านไปมา โดยที่เมืองนี้ถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมโขดหินจารึกภาพโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มีการค้นพบ หลักฐานมากกว่า 20,000 ชิ้น เกี่ยวกับศิลปะโบราณ และภาพเขียน จากนั้นนำท่านเดินทางสุ๋เมืองคาริมาบัด (Karimabad) หรือที่รู้จักในอีกชื่อว่า เมืองบัลติท (Baltit) ตั้งแห่งหุบเขาฮุนซา (Hunza Valley) เป็นหุบเขาในเมืองกิลกิต (Gilgit Valle) ซึ่งอยู่ใน เขตปกครองพิเศษกิลกิต-บาลิสถาน (Gilgit- Baltistan) ดินแดนใต้ การปกครองของรัฐบาลปากีสถาน ซึ่งชาวบ้านในเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายอิสมาอิล

เที่ยง บริการการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่ ฮุนซาวัลเลย์ (Hunza Valley) ตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำฮุนซา อยู่ในระดับ 2,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยมี เมืองคาริมาบัด (Karimabad) เป็นเมืองใหญ่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับ จากความงดงามของทัศนียภาพที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง อีกทั้งยังมีต้นผลไม้มากมาย เช่นต้นแอพพิคอต ต้นเชอรรี่ และต้นแอปเปิ้ล ทั่วทุกแห่ง

หมายเหตุ ช่วงกลางเดือน มีนาคม –กลางเดือนเมษายนของทุกปี ท่านจะได้เห็น CHEERY BLOSSOM ดอกไม้สีขาวสีชมพู ของต้นแอพพิคอต และต้นเชอรรี่ บานสะพรั่ง ทั่วทุกแห่ง ทางตอนเหนือของปากีสถาน มีลักษณะคล้ายดอกซากุระ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละปี

ค่ำ บริการการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก Hunza Darbar หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชม ป้อมปราการบัลติท (Baltit Fort) ตั้งอยู่ในหุบเขาฮุนซาใกล้เมืองคาริมาบัดทางตอนเหนือของปากีสถาน ป้อมนี้สร้าง มาเมื่อกว่า 700 ปีก่อน และได้มีการสร้างใหม่และมี  การเปลี่ยนแปลง ตลอดหลายศตวรรษ ในศตวรรษที่ 16 เจ้าชายท้องถิ่นแต่งงานกับเจ้า หญิงจาก Baltistan ที่นำนายช่างฝีมือบัลติในการบูรณะอาคารที่เป็น ส่วนหนึ่งของสินสอดของเธอรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นข้อบ่งชี้ที่ ชัดเจนจากอิทธิพลของพุทธศาสนาในทิเบต และ Baltistan ป้อมแห่งนี้ร้างในปี ค.ศ. 1945 และย้ายไปอยู่ที่พระราชวังใหม่ลงเนินเขา ป้อมเริ่มมีการพังและสลายตัวอาจต้องตกอยู่ในลักษณะซากปรักหักพัง ภายหลังจึงได้มีการสำรวจ โดย Royal Geographical Society จากลอนดอน  และได้รับการสนับสนุนจาก the Aga Khan Trust for Culture Historic Cities Support Programme โปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1996 และป้อมปราการที่ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ สมควรแก่เวลา นำท่านชมตลาดการค้าพื้นเมือง (Karimabad Bazaar) ท่านจะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคนพื้นเมืองซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาชีพปลูกผลไม้เมืองหนาว เช่น แอปเปิ้ล และแอปริคอท เนื่องจากอากาศในหุบเขาแห่งนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านได้ซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

เที่ยง บริการการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาฮอปเปอร์ (Hopper Valley) เพื่อชม ธารน้ำแข็งฮอปเปอร์ (Hopper Glacier) เป็นธารน้ำแข็งที่มีความเก่าแก่จากการทับถมของหิมะอย่างยาวนาน จากหิมะจนกลายเป็นหินได้มีบันทึกว่าธารน้ำแข็งแห่งนี้เป็น เคลื่อนไหวเร็วที่สุดในโลก จุดที่เราจะเข้าไปชมนั้นจะเป็นจุดที่ใกล้ธารน้ำแข็งมากที่สุดซึ่งเราสามารถเข้าไปชมในจุดที่กำหนดเท่านั้น จากนั้นเดินทางสู่ หุบเขาดุยเกอร์ (Duiker Valley) นำชมวิวยามเย็น ชมความงามของพระอาทิตย์ตกดินท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนสูงตระหง่านกว่า 6,000 เมตร เช่น ยอดเขาราคาโพชิ (Rakaposhi) 7,788 เมตร ยอดเขาดิรันพีค (Diran Peak) ยอดเขาโกลเด้นพีค (Gloden Peak) ยอดเขาอัลเทอร์พีค (Ulter Peak) ยอดเขาฮุนซาพีค (Hunza Peak) ยอดเขาเลดี้ฟิงเกอร์ (Lady Finger) และยอดเขาสูงอื่นๆ อีกจำนวนมาก

ค่ำ บริการการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก Eagle Nest Hotel หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอัตตาบัต สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมทะเลสาบอัตตาบัต (Attabad Lake) เป็นที่รู้จักกันในชื่อ ทะเลสาบโกจาล (Gojal Lake) ชมความงดงามของทะเลสาบสีฟ้าราวกับเทอร์ควอยซ์ตัดกับเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุม ทะเลสาบตั้งอยู่ในหุบเขาฮุนซา เกิดจากดินถล่มเพราะแผ่นดินไหวเมื่อปี  2009 ลงมาปิดกั้นการไหลของน้ำในแม่น้ำฮุนซาจึงเกิดเป็นทะเลสาบแห่งนี้  ทะเลสาบมีความยาว  21 เมตร และลึก 103 เมตร ทางการจีนได้ช่วยสร้างอุโมงค์ผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมกับถนนคาราโครัมใหม่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ทะเลสาบอัตตาบัดกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของปากีสถานเช่นกัน

เที่ยง บริการการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชม ทะเลสาบบอริท (Borith Lake) เป็นทะเลสาบใน Gilgit-Baltistan ประเทศปากีสถาน Borith เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในบริเวณรอบทะเลสาบ Borith ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Husseini หมู่บ้านใกล้ Gulmit, Gojal ใน Hunza ตอนบนความสูงของ Borith มีความสูงประมาณ 2,600 เมตร (8,500 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านพาสสุ (Passu) หมู่บ้านเล็กๆ ที่อยู่บนเส้นทางทางคาราโครัมตัดกับแม่น้ำฮุนซา ทางตอนใต้ของหมู่บ้านจะมีธารน้ำแข็งพาสสุ (Passu Glacier) ธารน้ำแข็งที่เกิดจากหิมะที่ตกมาสะสมจนหนา 50-60 เมตร แล้วเคลื่อนตัวลงมาตามไหล่เขาอย่างช้าๆ ทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะ พื้นดินที่ รองรับจึงเกิดเป็นร่องลึกและกว้างเพราะมีน้ำหนักของ น้ำแข็งกดทับ ธารน้ำแข็งจะค่อยๆ ครูดบริเวณที่รองรับ จนเกิดหุบเขาตัดขวางรูปตัวยู เมื่อธารน้ำแข็งไหลไปถึงตอนล่างธารน้ำแข็งก็ค่อยๆ แตกออกแล้วก็จะ ละลายกลายเป็นลำธาร ระหว่างทางแวะจอดให้ท่านได้ชมวิวยอดแหลมฟันเรื่อยที่โด่งดังของหมู่บ้านพาสสุอย่างชัดเจน คือ Passu Sar (หรือ Passu SAR, Passu I) หรือเรียกชื่ออีกอย่างว่า ธารน้ำแข็งสีขาว White Passu Glacier ยอดเขาใน Batura Muztagh ส่วนหนึ่งของเทือกเขา Karakoram

ค่ำ บริการการอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก Sarai Silk Route Hotel หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านสู่ สะพานฮุซเซน แห่งทะเลสาบบอริท (Hussaini suspension bridge) สะพานแขวนมีอายุนับร้อยปี ถูกจัดให้เป็นสะพานที่น่ากลัวที่สุดในโลก สะพานมีลักษะเป็นสะพานถูกขึงด้วยสลิงพาดด้วยไม้แบบห่างๆ ดังนั้นเวลาข้ามเราจะมองเห็นแม่น้ำที่ไหลอยู่ด้านล่างให้ท่านได้ลองเดินข้ามสะพานแห่งนี้หรือถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก นำท่านสู่ จุดชมวิวยอดเขาราคาโปชิ (Rakaposhi View Point) สัมผัสความสวยงามของเทือกเขาราคาโปชิที่ปกคลุมด้วยหิมะอย่างใกล้ชิด ยอดเขาแห่งนี้มีความสูง 7,790เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและถูกจัดอันดับความสูงอยู่ในอันดับที่ 27 ของโลก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความวามพิสุทธิ์ของธรรมชาติและเทือกเขาแห่งนี้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกิลกิต (Gilgit) เป็นเมืองหลวงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศปากีสถาน เมืองกิลกิตนั้นเป็นเมืองสำคัญในอดีตเพราะเคยเป็นเมืองที่มีเส้นทางสายไหมตัดผ่านและเป็นเส้นทางเผยแพร่พุทธศาสนาไปยังเมืองต่างๆ ปัจจุบันกลายเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญ ระหว่างทางแวะถ่ายภาพ จุดชมวิวบรรจบ 3 ขุนเขา (The junction of 3 highest mountain view point) ซึ่งเป็นที่ที่ 3 เทือกเขามาบรรจบกัน ได้แก่ Hindu Kush, Himalaya แล: Karakorams โดยมีแม่น้ำ 2สายมาบรรจบกัน คือแม่น้ำ Gilgit และ แม่น้ำสินธุ

เที่ยง บริการการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชม พระพุทธรูปคาร์กาห์ (Kargah Buddha) พระพุทธรูปยืนถูกแกะสลักไว้บนหน้าผาในหุบเขาคาร์กาห์ (Kargah Valley) ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 7  พระพุทธรูปมีลักษณะเป็นพระยืน ในลักษณะแบบนูนต่ำ องค์พระมีความสูง 50 ฟุต ปรากฏเด่นอยู่บนหน้าผาหินตั้งชัน ถูกค้นพบในช่วงปี ค.ศ. 1938 – 1939 ห่างจากองค์พระไปประมาณ 400 เมตร ยังค้นพบเจดีย์ 3 องค์ด้วยเช่นกัน ยังมีตำนานที่เกี่ยวกับพระพุทธรูปแกะสลักคาร์กาห์นี้ที่ถูกเล่าขานโดยชาวบ้านในท้องถิ่น ตามตำนานระบุว่าครั้งหนึ่ง บริเวณแถบนี้มียักษ์กินคนตนหนึ่งอาศัยอยู่ เรียกกันว่า “ยักษิณี” (Yakhsni) ชาวบ้านนั้นได้รับความเดือดร้อนจากยักษ์ตนนี้ จึงได้ร้องขอความช่วยเหลือจากนักบวชที่ผ่านทางมาและนักบวชก็ได้ตรึงนางยักษิณีตนนี้ไว้ที่ก้อนหินเพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอีก

ค่ำ บริการการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก Kellisto Hotel หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เดินทางสู่ เมืองเบแชม (Besham) ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับความงดงามของธรรมชาติที่ปรากฏบนเส้นทางสายนี้ชมวิวระหว่างสองข้างทาง ระหว่างทางแวะจอดให้ท่านได้ชมวิวยอดเขานังกาพาร์บัต (Nanga Parbat Viewpoint) ยอดเขาสูงอันดับ 9 ของโลก “ยอดเขานังกาพาร์บัต (Nanga Parbat) มีความสูง 8,126 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชื่อมีความหมายว่า “ยอดเขาเปลือย” แต่คนกลับรู้จักกันในนาม “ยอดเขาเพชฌฆาต” และนำท่านชมวิวยอดเขา Rakapuci

เที่ยง บริการการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เดินทางต่อสู่ เมืองเบแชม (Besham Qila) เป็นเมืองในเขต Shangla ของ Khyber Pakhtunkhwa ประเทศปากีสถาน Besham ตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำสินธุ (ท้องถิ่นรู้จักกันในชื่อ Abasin) ทำหน้าที่เป็นทางแยกหลักบนทางหลวง Karakoram ข้ามไปยังซินเจียงของจีน นำท่านชมวิถีชีวิตชีวิตท้องถิ่น ชาว Besham ได้เวลาอันควรนำท่านรับประทานอาหารค่ำ

ค่ำ บริการการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร โรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก Besham Hilton Hotel หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านสู่ เมืองตักศิลา (Taxila) มหานครแห่งปัญญาที่ขึ้นชื่อเรื่องความรุ่งเรืองด้านศิลปะวิทยาการทั้งของพราหมณ์และพุทธ จนเรียกได้ว่าเป็นนครหลวงที่ตั้งโรงเรียนแห่งแรกของโลกและได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจากยูเนสโก นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ตักศิลา (Taxila Museum) ซึ่งเปิดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1928 โดยนำวัตถุโบราณที่ขุดพบในเมืองตักศิลามาจัดแสดงไว้โดยเฉพาะจากการขุดค้นของเซอร์จอห์น มาร์แชล (Sir John Marshall) นักโบราณคดีชาวอังกฤษภายในอัดแน่นด้วย โบราณวัตถุล้ำค่านับแสนชิ้น โดยเฉพาะรูปสลักและรูปปูนปั้นศิลปะคันธาระคือพระพุทธรูปต่างๆ ที่ล้วนมีรูปร่างหน้าตาและเครื่องนุ่งห่ม เหมือนชาวกรีกอันเป็นผลจากการที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเคยปกครองเมืองนี้มาก่อน

เที่ยง บริการการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองหลวงอิสลามาบัด นำท่านเดินทางชมมัสยิดไฟซาล (Faisal Mosque) (กรุณาแต่งกายสุภาพผู้หญิงเตรียมผ้าคลุมผมไปด้วย) มัสยิดแห่งนี้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1987 สร้างโดยกษัตริย์ซาอุดิอาระเบีย King Faisal จึงนำพระนามของพระองค์ใช้เป็นชื่อมัสยิดแห่งนี้ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี ให้มีลักษณะคล้ายทรงเต็นท์ 8 เหลี่ยมของชาวเบดูอิน ซึ่งมาถึงบริเวณนี้เป็นพวกแรก มัสยิดไฟซาลสามารถจุคนได้ถึง 100,000 คน และบริเวณรอบนอกจุได้อีกกว่า 200,000 คน และมีเสามินาเรท (หอขาน) 4 ต้น ขนาบสี่มุม สูงต้นละ 79 เมตร นับเป็นมัสยิดที่ใหญ่และสวยงามประจำกรุงอิสลามาบัด อิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก ณ เมืองอิสลามาบัด

ค่ำ บริการการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

20.00 นำท่านเดินทางสู่สนามบินอิสลามาบัด

23.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG350

06.25น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพและความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
15 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 6765,870 บาท12,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 6765,870 บาท12,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 6765,870 บาท12,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 มี.ค. 67 - 04 เม.ย. 6767,995 บาท12,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 6769,999 บาท12,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 6769,999 บาท12,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 6769,999 บาท12,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 6767,995 บาท12,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 1. ค่าวีซ่าปากีสถานสำหรับหนังสือเดินทางไทย (ไม่ต้องโชว์ตัว)
 2. ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย TG (กรุงเทพ-อิสลามาบัด-กรุงเทพ) นนกระเป่าโหลด 20 kg
 3. ค่าห้องพักตามโรงแรมที่ระบุไว้หรือเทียบเท่า
 4. ค่าพาหนะเดินทางเป็น Toyota Coaster ขนาด 25 ที่นั่ง
 5. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน  1,000,000 บาท
 8. ค่าบริการนำทัวร์โดยค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 5. ค่าประกันสุขภาพกรณีเจ็บป่วยระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหน้าทัวร์-ทิปไกด์ท้องถิ่น-พนักงานยกกระเป๋า (100USD/คน/ทริป) ชำระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ในการจองครั้งแรกมัดจำท่านละ 30,000 บาท ชำระภายใน 3 วันนับจากวันจองทัวร์  ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทาง 30 วัน
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. การซื้อตั๋วเครื่องบินภายประเทศ จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ทุกกรณีที่เที่ยวบินเกิดการดีเลย์ หรือล่าช้า จากกำหนดเดิม

หมายเหตุ

 1. การยกเลิก
  - ยกเลิกก่อนเดินทาง 60 วันทำการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายตามจริง
  - ยกเลิกก่อนเดินทาง 59-40 วันทำการ  หักค่ามัดจำ 10,000 บาท
  - ยกเลิกก่อนเดินทาง 39-20 วันทำการ หักมัดจำ 25,000 บาท
  - ยกเลิกก่อนเดินทาง 19-1 วันทำการ หักค่าทัวร์เต็มจำนวน 
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 3. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืนในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหายสูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ฯลฯ
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
65,870 บาท
รหัส 048-8002 ท้าร์ปากีสถาน Amazing Classic Pakistan SPECIAL CHEERY BLOSSOM
ราคาเริ่มต้น 65,870 บาท
เดินทางช่วง มี.ค.67 - เม.ย.67
เดินทางโดย Thai Airways (TG)
ดูเพิ่มเติม https://tour.sesuntour.com/tour.php?tour_id=4055

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/036/048-8002.pdf

สนใจติดต่อ Orange Travel Co.,Ltd.
เลขที่ใบอนุญาต 21/00537
โทร 092-989-2962 ,062-229-6991
LINE ID @SesunTourThailand
อีเมล jane@sesuntour.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
Orange Travel Co.,Ltd.
เลขที่ใบอนุญาต 21/00537

Chiang Mai Head Office : 345/134 Village No.4 Maehea Sub-District, Mueang Chiang Mai District , Chiang Mai Province Bangkok Office : 15/57 Ramkhamhaeng Rd., Huamark ,Bangkapi Bangkok Province

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา