ทัวร์อิหร่าน Amazing of Iran

จำนวนการเข้าขม 87 ครั้ง
ทัวร์อิหร่าน Amazing of Iran - Orange Travel Co.,Ltd.
รหัสทัวร์
048-9550
วันที่เดินทาง
พ.ย.66 - ธ.ค.66
ช่วงเวลา
10 วัน 8 คืน
เดินทางโดย
Mahan Airlines (W5)

ไฮไลท์

 • ชมหมู่บ้านโบราณแห่งเมืองคาซาน
 • ชมนครโบราณอาณาจักรเปอร์เซีย Persepolis
 • ชมมัสยิดที่สวยงามที่สุดของอิหร่าน Pink Mosque
 • ชมสถาปัตยกรรมวิจิตตระการตาและเก่าแก่ที่สุดของอิหร่าน Palace of the Flower
 • ช้อปปิ้งของฝากตลาดท้องถิ่น แกรนด์บาซา
 • ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ Pink Lake
 • ชมความงามของจัตุรัสอิหม่ามที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
 • ชมSunsetพร้อมดินเนอร์ปิคนิคบาร์บีคิว ณ ทะเลทรายที่สวยที่สุดของอิหร่าน
 • สัมผัสประสบการณ์การนอนรถไฟเส้นทางทรานส์-อิหร่าน

แผนการเดินทาง

19.00 น.   คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน N ประตูทางเข้าที่ 7 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบิน มาฮัน แอร์ (W5) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น.   ออกเดินทางสู่กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยเที่ยวบิน W5050 (ใช้เวลาบินประมาณ 7.15 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง บริการอาหารค่ำบนเครื่องบิน

02.15 น.   เดินทางถึงท่านอากาศยานกรุงเตหะราน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่ศุลกากรเรียบร้อย นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก REXAN AIRPORT HOTEL 5* หรือเทียบเท่า

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองคาชาน (Kashan) เดิมเคยรุ่งเรืองบนเส้นทางการค้าในอดีตในสมัยราชวงศ์ซาฟายิคปกครองเปอร์เซีย และได้เป็นศูนย์กลางการค้าของยุคนั้นจึงเป็นที่พักอาศัยของพ่อค้ามหาเศรษฐีอยู่มากมาย นำท่านชม Borujerdi Ancient House ซึ่งเป็นหนึ่งในคฤหาสน์โบราณที่สวยงามในเมืองคาชาน สร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซีย ในปี 1857 โดยคำสั่งของ  Seyyed Mehdi Borujerdi ซึ่งเป็นนายพ่อค้าที่ร่ำรวยในเมืองคาชานในสมัยนั้น คฤหาสน์นี้สร้างพิถีพิถัน จึงใช้เวลาสร้างถึง18ปี คฤหาสน์หลังนี้จึงได้รับการประกาศให้เป็น บ้านโบราณที่สวยที่สุดในเอเชีย อิสระให้ท่านชมงามของคฤหาสน์และได้รับเลือกให้เป็น UNESCO Top Choice to visit in Iran อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ

จากนั้นนำท่านชมโรงอาบน้ำสุลต่านอาหมัด (Sultan Ahmad Bathhouse) สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 โรงอาบน้ำแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมโบราณที่สวยงามที่สุดและมีความสมบูรณ์ที่สุดในอิหร่าน สร้างเป็นสถานที่อาบน้ำสุลต่านเมียร์อาหมัด ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกแห่งชาติและมรดกทางวัฒนธรรม ในปีค.ศ. 1956  โรงอาบน้ำแห่งนี้มีลักษณะเป็นโถงขนาดใหญ่รูปเหลี่ยม มีสระน้ำทรงแปดเหลี่ยมอยู่ตรงกลางห้องและมีเสาล้อมรอบ ภายนอกและภายในตกแต่งด้วยกระเบื้องสีอย่างวิจิตรงดงาม หลังคาของโรงอาบน้ำทำเป็นรูปโดมตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคและวาดลวดลายอย่างประณีต ได้เวลาอันสมควรนำท่านชม สวนฟิน (Fin Garden) สวนโบราณสไตล์เปอร์เชีย อีกหนึ่งมรดกโลกสร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 โดยกษัตริย์ Abbas ที่ 1 แห่งอาณาจักรเปอร์เซีย สวนแห่งนี้ถูกออกแบบให้เป็นสวนสไตล์เปอร์เซีย ภายในสวนได้มีการตกแต่งด้วยน้ำพุที่เกิดจากแหล่งน้ำธรรมชาติ อิสระให้ท่าเก็บภาพตามอัธยาศัย

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

เดินทางสู่ หมู่บ้านอะบียาเน่ห์ (Abyaneh) หมู่บ้านสีชมพูที่อยู่กลางหุบเขาคาร์คาส (Karkas) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่โบราณที่มีอายุราวๆ 2,000 ปี เรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านลับแลแห่งอิหร่าน เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ซ่อนตัวอย่างเงียบสงบที่ระดับความสูง 2,235 เมตร รายล้อมด้วยยอดเขาสูงของยอดเขาคาร์คาสที่มีความสูงถึง 3,899 เมตรจากระดับน้ำทะเล  ตั้งเรียงรายลดหลั่นตามไหล่ บ้านเรือนของที่นี่ใช้อิฐ ดินดิบ ไม้ หิน เป็นวัสดุในการสร้างบ้านแล้วฉาบเคลือบด้วยดินเหนี่ยวสีชมพู ปัจจุบันบ้านทุกหลังและวิถีชีวิตของชาวหมู่บ้านแห่งนี้ยังคงถูกอนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมไว้เหมือนในศตวรรษที่16 หมู่บ้านแอบยาเนห์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007 อิสระให้ท่านเดินชมหมู่บ้านตามอัธยาศัย

จากนั้นได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่เมืองเมืองอิสฟาฮาน เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของอิหร่าน เป็นเมืองที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก นำท่านชมสะพานคาจู (Khaju Bridge)หนึ่งในสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของอิหร่าน สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 โดยชาห์อับบาสที่ 2 แห่งเปอร์เซีย สะพานแห่งนี้สร้างขึ้น เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเมืองอิสฟาฮานไปยังเมือง Shiraz โดยสร้างเป็น 2 ชั้น มีความยาว 130 เมตร กว้าง 12 เมตร ออกแบบอย่างสวยหรูตามแบบศิลปะเปอร์เซีย มีซุ้มโค้งประตูตลอดความยาวของสะพานมีการประดับประดาไฟอย่างสวยงามในยามค่าคืน เป็นจุดชมวิวแม่น้ำและนั่งพักผ่อนยามเย็นยอดนิยมของชาวเมืองอิสฟาฮาน นอกจากจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางสัญจรไปมาของเมืองแล้ว ยังใช้เป็นเขื่อนขนาดย่อมบนแม่น้ำ Zayandeh

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

โรงแรมที่พัก ABBASI HOTEL 5* หรือเทียบเท่า

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังเชเฮล โซตุน (Chehel Sotun Palace) หรือ วัง 40 เสา หนึ่งในสถาปัตยกรรม สมัยพระเจ้าอับบาสที่ 1 ยุคราชวงศ์ซาฟาวิด พระเจ้าอับบาสทรงใช้พระราชวังนี้พักผ่อนในราชอุทยานส่วนพระองค์ กับใช้ต้อนรับแขกเมือง ความงามเด่นคือ สระน้ำที่ยาวถึง 110 เมตร เป็นเส้นนำสายตาตรงเข้าสู่ตัวพระราชวัง ที่มีเสาไม้ใหญ่ 20 ต้น โดยเสานี้สะท้อนเงาในสระน้ำ เกิดภาพเสมือนจริงคล้ายพระราชวังมี 40 เสา ความเลิศหรูของพระราชวังเฮเซลโชตุนอยู่ที่การตกแต่งภายในด้วยภาพเขียนสีเฟรสโกที่สมบูรณ์ที่สุดของอิหร่าน โดยเฉพาะภาพพระเจ้าอับบาสมหาราช ในฉลองพระองค์สีทอง ทรงจัดเลี้ยงรับรองวาลีมุฮัมหมัดข่านแห่งเติร์กเมนิสถาน

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน (Naqsh-E-Jahan) จัตุรัสที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากจัตุรัสเทียนอันเหมิน มีความกว้าง 165 เมตร และมีความยาวถึง 500 เมตร รวมเนื้อที่ประมาณ 80,000 กว่าตารางเมตร ใหญ่กว่าจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว์ถึง 2 เท่า ในอดีตเป็นสนามแข่งโปโล หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จัตุรัสอิหม่าม (Imam Square) ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1979 สร้างโดย สถาปนิกอาลี อัค บาร์ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง บริเวณรอบๆจัตุรัสมีการตบแต่งเป็นรูปโดมอย่างสวยงาม รายล้อมด้วยอาคารเรือนแถวและอุทยานสวยๆหลายแห่ง ตามแบบสถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์ซาฟาวิยะห์ (Safavid) โดยไฮไลท์ของที่นี่ก็คือมัสยิด Sheikh Lotfallah ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีการออกแบบทั้งภายในและภายนอกอย่างสวยงามวิจิตรตระการตา ประดับประดาไปด้วยกระเบื้องเคลือบสีสันสวยงามตามแบบศิลปะเปอร์เซียใช้สีทองอร่ามเป็นพื้นและลายกระเบื้องสี Persian Blue

จากนั้นชมพระราชวังอาลี คาปู (Ali Ghapou Palace) ถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 1 โดยมีการสร้างเพิ่มเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมโดยช่างฝีมือชั้นยอดจิตรกรชั้นครูในสมัยนั้น พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับและรับรองแขกบ้านแขกเมือง พร้อมกันนี้ชั้นบนสุดยังตกแต่งเป็นห้องสำหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี โดยในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเราก็เคยเสด็จฯ มายืนอยู่ ณ จุดนี้ พร้อมด้วยพระเจ้าชาห์ปาห์ลาวีของอิหร่าน ครั้งที่เสด็จฯ เยือนอิหร่านเมื่อปีพ.ศ. 2510 จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อของที่ระลีกที่ ตลาดบาซาร์แห่งอิฟาฮาน (Bazaar of Isfahan) ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงระดับโลก

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก ABBASI HOTEL 5* หรือเทียบเท่า

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชม “มหาวิหารแวงค์” (Vank Cathedral)ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวอาร์เมเนียนที่นับถือศาสนาคริสต์ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรปและของเปอร์เซีย เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของอิหร่านนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานให้กับชาวอาร์เมเนียนหลายแสนคนที่ถูกเนรเทศในช่วงสงคราม Ottoman War ในช่วงปี 1603-1618 แต่ได้รับอนุญาตจากShah Abbas I ให้ตั้งถิ่นฐานในอิหร่านได้  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองวาร์ซาเนห์

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมทะเลสาบน้ำเค็มวาร์ซาเนห์ (Varzaneh Salt Lake) เป็นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ของชาวอิหร่านมาแต่ครั้งโบราณ จากนั้นนำท่านสู่ทะเลทรายวาร์ซาเนห์ (Varzaneh Desert) หนึ่งในทะเลทรายบริเวณภาคกลางของอิหร่านที่มีชื่อเสียง โอบล้อมไปด้วย เนินทราย (sand dune) ที่สูงที่สุดในอิหร่าน อิสระให้ท่านสนุกกับกิจกรรม เข่น ขี่อูฐ โต้คลื่นทะเลทราย (optional) หากท่านสนใจกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ อิ่มอร่อยกับปิคนิคบาบีคิวพร้อมแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ ณ ทะเลทราย

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก NEGAR TRADITIONAL HOUSE หรือเทียบเท่า

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองเมย์บอด (Meybod) ชมปราสาทนาริน (Narin Castle) ปราสาทแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในโครงสร้างดินเหนียวที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ตั้งแต่สมัยศศานิต Chaparkhaneh และ Karvansaraye Abbasi เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของอาคารประวัติศาสตร์จากยุค Safavid ชมหอนกพิราบ (Pigeon Tower) อันเก่าแก่ซึ่ง สร้างจากอิฐดินเหนียวฉาบด้วยปูนและฟางเป็นหอคอยทรงกลม เพื่อกันแมลงและยังกันแดดกันฝนได้ดี รวมทั้งป้องกันสัตว์ร้ายอย่างงูไม่ให้เลื้อยขึ้นมาได้ อาคารนี้สร้างไว้ให้บรรดานกพิราบเข้ามาอาศัยนอนตอนกลางคืน

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านชมคาราวานพ่อค้าเมย์บอด (Meybod Caravanserai) หรือชาห์ อับบาสิ คาราวานซาราย (Shah Abbasi Caravanserai) เป็นแหล่งชุมนุม โรงแรมขนาดเล็ก แวะพักแลกเปลี่ยนขายสินค้าในสมัยอดีต สร้างในปี ค.ศ. 1689 อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองยาดซ์ ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี เป็นหนึ่งในจำนวนคาราวานของอิหร่านที่สร้างขึ้นในยุคซาฟาวิด Safavid (1501-1726) ซึ่งมักถูกสร้างขึ้นตามเส้นทางสายไหมและเส้นทางการค้า หรือเส้นทางแสวงบุญตลอดประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัชสมัยของกษัตริย์ ชาห์ อับบาส Shah Abbas ผู้ยิ่งใหญ่อันดับ 5 และผู้มีอิทธิพลของราชวงศ์ซาฟาวิด Safavid มีการจัดตั้ง ที่พักกองคาราวาน จำนวนมากเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่กำลังเติบโต ได้เวลาอันสมควร

เดินทางสู่เมืองยาซด์ (Yazd) เป็นเมืองสำคัญที่สุดของศูนย์กลางการค้าและอารยะธรรมยุคโบราณกลางทะเลทรายมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมาจวบจนปัจจุบัน และยังเป็นเมืองยาซด์เป็นหนึ่งในเมืองที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของโลก ถือว่าเป็น Mega ของอิหร่าน และเมืองนี้ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก Dad hotel 5* หรือเทียบเท่า

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมมัสยิสจาเมห์แห่งยาซด์ (Jameh Mosque of Yazd) ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะมัสยิดโบราณที่ชุมนุมกันของเมืองนี้ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ในพื้นที่ที่เคยเป็นวิหารแห่งไฟ (Fire Temple)โดย กษัตริย์ของราชวงศ์ อัล อี บูเยห์ และได้ถูกขยาย ได้ใหญ่ขึ้นในปี ค.ศ.1324-1365  มีเสามินาเรท์คู่ของสุเหร่าที่สูงที่สุดในอิหร่าน ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นในอิหร่าน ภายในตกแต่งสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมของเปอร์เซียสไตล์ Azari สถานที่แห่งนี้ ยังคงถูกใช้ประกอบพิธีมาจนทุกวันนี้ นำท่านเดินชมย่าน Fahadan (Fahadan Quarter) ซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ของเมือง ผ่านตรอกซอกซอยแบบโบราณและบ้านอิฐโคลนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและยังเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง เช่น เซมินารี Ziaeieh (หรือที่เรียกว่าคุกของอเล็กซานเดอร์) นำท่านสู่จุดชมวิว360องศาของ เมืองยาซด์ อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจ

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น

นำท่านชม อนุสรณ์สถาน อาเมียร์ เช็คห์แมก (Amir Chakhmaq Complex) อันเก่าแก่ที่สำคัญซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง เป็นจัตุรัสอยู่กลางเมือง สร้างขึ้นโดยจาดิน อัล อาเมียร์ เช็คห์แมก ในขณะที่ท่านเป็นผู้ว่าการของยาซ์ดในสมัย ของราชวงศ์ตีมูร์ สถานที่แห่งนี้ มีรูปแบบและการ ออกแบบที่เข้ากับความสวยงามซึ่งมีน้ำพุอยู่ตรงกลาง เมื่อเวลาพลบค่ำก็จะมีแสงสีส้มที่สวยงามที่ออกมาจาก ส่วนโค้งข้างในมัสยิด และชมสวน Dolat Abad ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 สวนเปอร์เซียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO ใจ กลางสวนเป็นที่ตั้งของหอดักลมที่สูงที่สุดในโลก

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก Dad hotel 5* หรือเทียบเท่า

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เดินทางสู่เมืองชีราซ นับว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอิหร่าน มีอายุมามากกว่า 4,000 ปีแล้ว และได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งนักกวีและนักปราชญ์ของเปอร์เซีย ภายในเมืองแห่งนี้มีมนต์เสน่ห์จากแหล่งท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามอลังการ รวมถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ รวมถึงกลิ่นไอความเป็นพื้นเมืองแห่งเปอร์เซียได้อย่างชัดเจน

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านชมเมืองเพอร์เซโปลิส (Persepolis)เมืองโบราณของชาวเปอร์เซียได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1979 ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา Kuh-e Rahmat สร้างขึ้นโดย King Darius ประมาณ 500 ปีก่อนคริสตกาล ในอดีตสถานที่นี้เป็นเมืองหลวงที่ตั้งของมหาราชวัง และศูนย์กลางอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเปอร์เซียในยุคของกษัตริย์ดาริอุส ต่อมาในปี ค.ศ. 330 ก่อนคริสตกาล ได้ถูกกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราช บุกเข้าเผาทำลายจนพังพินาศไป ปัจจุบันยังคงเหลือซากปรักหักพังแนวที่ตั้งของเมืองเก่า ซากพระราชวัง เสาสูงอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และยังมีภาพแกะสลักหินอันงดงามอยู่โดยรอบ ชมสุสานกษัตริย์ เนโครโปลิส (Necropolis) อันยิ่งใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในระยะ 5 กิโลเมตรจากเพอร์เซโปลิส สุสานฝังพระศพของกษัตริย์เปอร์เซียแห่งอาคีเมนิดแกะสลักรูปภาพที่บรรยายถึงชัยชนะในการรบของกองทัพม้าอันเกรียงไกรซึ่งเคยปกครองนครเปอร์เซโพลิสมาก่อนบนกำแพงหินสูงตระหง่านเหนือพื้นดินได้อย่างน่าประทับใจ

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก ZANDIYEH HOTEL 5* หรือเทียบเท่า

เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมหนึ่งในมัสยิดที่มีเสน่ห์และงดงามที่สุดในโลกที่เรียกว่ามัสยิดนาซิโรลมอลก์หรือมัสยิดสีชมพู (Nasirolmolk Mosque or the Pink Mosque) เป็นสุเหร่าที่สำคัญที่สุดของอิหร่านตอนใต้ มัสยิดแห่งนี้มีชื่อเสียงระดับโลก เอกลักษณ์ของสุเหร่าแห่งนี้ คือ ภายในสุเหร่าจะถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องชั้นดีสีชมพูและกระเบื้องสีสันสดใส มีการตกแต่งอย่างสวยงามหรูหราทั้งภายในและภายนอก  Muhammad Hasan-e-Memar และ Muhammad Reza Kashi Paz-e-Shirazi ผู้ออกแบบเลือกใช้กระจกหลากหลายสีสันมาตกแต่งบานหน้าต่างรอบสุเหร่า ยามต้องแสงแดดจะสะท้อนเกิดเป็นแสงสีสลับลวดลายอันสวยงามทอดจับทั่วทั้งสุเหร่า บางครั้งเลื่อมพรายราวสายรุ้ง งดงามเกินคำบรรยายใดๆ สร้างในสมัยยุค Qajar เสร็จในปี 1888 จากนั้นนำท่านชม Maharlo Lake ทะเลสาบมาฮาร์ลู หรือ เรียกกันว่า ทะเลสาบสีชมพู เป็นทะเลสาบเกลืออุดมไปด้วยโพแทสเซียมและเกลืออื่นๆ ในช่วงกลางฤดูร้อนและเนื่องจากอัตราการระเหยสูงและความเข้มข้นของเกลือ น้ำในทะเลสาบจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอมชมพูอันเป็นผลมาจากกระแสน้ำสีแดงภายในทะเลสาบ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยาก

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ จัตุรัสวากิล (Vakil Bazaar Vakil Barzaar ตลาดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก ยาวเกิน 10 กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของร้านค้าพรม เครื่องเทศ ของใช้ในครัวเรือน สะดุดตากับร้านน้ำชา สวน โรงอาบน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมเพดานโค้งแบบ zand ในศตวรรษที่ 18 บรรยากาศเย็นสบายเหมือนเมืองย่อมๆอีกเมืองมีร้านมัสยิด โรงแรม ธนาคาร สุสาน ครบจบในที่เดียว อิสระให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในราคาย่อมเยา เช่น กล่องแกะสลักฝังโมเสค สินค้าที่ทำจากหนัง กระเป๋า หมวก ผ้าลูกไม้ ผลไม้แห้งหลากหลายชนิด ฯลฯ นำท่านชมศาลเจ้า (Ali ebne Hamzeh) ซึ่งเป็นศาลเจ้า ศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิชิอะห์ที่ไม่เหมือนใคร สร้างในศตวรรษที่ 19 มีความโดดเด่นของการตกแต่งโดม ชิราซี เป็นงานกระจกที่ประณีตงดงามวิจิตรตระการตาได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์เดินทางสู่เมืองเตหะรานโดยรถไฟตู้นอน เส้นทางรถไฟทรานส์-อิหร่าน” (Trans-Iranian railway) มีเส้นทางครอบคลุมตั้งแต่บริเวณชายฝั่งทะเลแคสเปียนทางตอนเหนือไปจนถึงอ่าวเปอร์เซียทางตอนใต้ของประเทศ มีความสะดวกสบาย ทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งในแหล่งมรดกโลกยูเนสโกในปี พ.ศ. 2564

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำบนรถไฟ (Dinner Box)

***ค่ำคืนนี้สัมผัสประสบการณ์นอนรถไฟตู้นอนจากชีราซไปเตหะราน***

เช้า   บริการอาหารเช้าบนรถไฟ (Breakfast Box)   

09.20   เดินทางถึงเมืองเตหะราน นำท่านชมพระราชวังโกเลสทาน (Golestan Palace) หรือ วังสวนกุหลาบ สร้างขึ้นตั้งแต่ราชวงศ์ซาฟาวิดโดยกษัตริย์ทาห์มาส์พ ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2013 พระราชวังโกเลสตานตั้งอยู่อย่างสง่างามท่ามกลางเมืองเตหะราน เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่งดงามและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของอิหร่านโดยมีอายุถึงกว่า 400 ปี ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ 12 อาคาร รูปทรงของอาคารเป็นศิลปะแบบเปอร์เซีย ทุกอาคารมีการตกแต่งอย่างหรูหราอลังการด้วยเฟอร์นิเจอร์และอัญมณีสูงค่าตามแบบศิลปะตะวันออกกลางโดยไฮไลท์คือบัลลังก์นกยูงที่ประดับเพชรพลอยอย่างวิจิตรงดงาม ต่อมาได้ถูกปรับปรุงและก่อสร้างต่อเติมโดยกษัตริย์คาริม ข่าน ซานด์ และกษัตริย์อะกา โมฮัมด์ ข่าน กอจาร์ ให้มีความสวยงามและหรูหรายิ่งขึ้นจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านสู่ Tehran Bazaarซึ่งเป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของเตหะรานที่รู้จักกันในชื่อแกรนด์บาซาร์ (Grand Bazaar) อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านชมหอคอยอาซาดี (Azadi Tower) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองเตหะราน แลนด์  มาร์ครูปตัววายคว่ำที่โดดเด่นอยู่กลางจัตุรัสอาซาดีที่เป็นวงเวียนขนาดใหญ่ สร้างขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ 2,500 ปี ของจักรวรรดิเปอร์เซียในปี 1971 ซึ่งชื่อมีความหมายว่าเสรีภาพ หอคอยนี้สูง 50 เมตร สร้างจากหินอ่อนจากอีสฟาฮานกว่า 8,000 ก้อน เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างซัดซานิดและอเคเมนิด และศิลปะสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกัน หินอ่อนทุกชิ้นผ่านการคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ และถูกตัดโดยช่างชาวอิหร่าน โดยเฉพาะใต้ซุ้มประตูที่ชั้นใต้ดินเป็นพิพิธภัณฑ์อาซาดี แสดงภาพเขียนและวัตถุโบราณที่คัดสรรมาเฉพาะที่เป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองในแต่ละยุคสมัย หอคอยอาซาดีแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการปฏิวัติอิสลามและเสรีภาพของชาวอิหร่านตลอดมา ได้เวลาอันสมควนนำท่านสู่สนามบิน (Dinner box)

21.50 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Mahan Air เที่ยวบินที่ W5051

07.50 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดีภาพและความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
13 ธ.ค. 66 - 22 ธ.ค. 6672,980 บาท8,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 6672,980 บาท8,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ธ.ค. 66 - 05 ม.ค. 6779,820 บาท8,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด
 2. ที่พักในโรงแรมตามที่ระบุหรือเทียบเท่า
 3. อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรมและน้ำดื่มต่อวันไม่จำกัดพร้อมของว่างประจำวัน
 4. รถยนต์ปรับอากาศส่วนตัวตลอดการเดินทาง
 5. ตั๋วรถไฟตู้นอนจากชีราซ-เตหะราน
 6. ค่าบริการนำทัวร์โดยค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 7. ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
 8. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
 9. ค่าประกันภัยการเดินทางของบริษัท ALLIANZ TRAVEL แผนประกัน A คุ้มครองในวงเงินท่านละ 2,000,000.- บาท (อายุไม่เกิน 85ปี)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์ ฯลฯ และที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 5. ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถ-ทิปหัวหน้าทัวร์-ทิปไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 100USD ชำระพร้อมงวดสุดท้าย

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืนในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่สูญหายสูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ฯลฯ
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ราคาเริ่มต้น
72,980 บาท
รหัส 048-9550 ทัวร์อิหร่าน Amazing of Iran
ราคาเริ่มต้น 72,980 บาท
เดินทางช่วง พ.ย.66 - ธ.ค.66
เดินทางโดย Mahan Airlines (W5)
ดูเพิ่มเติม https://tour.sesuntour.com/tour.php?tour_id=1935

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/036/048-9550.pdf

สนใจติดต่อ Orange Travel Co.,Ltd.
เลขที่ใบอนุญาต 21/00537
โทร 092-989-2962 ,062-229-6991
LINE ID @SesunTourThailand
อีเมล jane@sesuntour.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
Orange Travel Co.,Ltd.
เลขที่ใบอนุญาต 21/00537

Chiang Mai Head Office : 345/134 Village No.4 Maehea Sub-District, Mueang Chiang Mai District , Chiang Mai Province Bangkok Office : 15/57 Ramkhamhaeng Rd., Huamark ,Bangkapi Bangkok Province

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา